Persondatapolitik & vilkår for din behandling hos Hellerup Osteopati

Hvilke personoplysninger opbevares?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer jeg oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalføring, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v. Du kan læse bekendtgørelsen via dette link.

Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, for eksempel fra din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Du kan læse bekendtgørelsen af sundhedsloven via dette link.

Oplysningerne anvendes alene til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7). Du kan læse nærmere herom via dette link.

Beskyttelse af personoplysninger
Persondataloven sikrer dig at dine oplysninger skal bevares sikkert og fortroligt. Hellerup Osteopati v/ aut. Osteopat DO Uffe Stadager gemmer dine personlige oplysninger på papir og computer,  som kun jeg har adgang til. Dog kan jeg ikke garantere sikkerheden, når dataene overføres via internettet. Det er simpelthen umuligt at give en 100 procents garanti. Risikoen for at andre tiltvinger sig dine oplysninger er til stede, men usandsynlig. Det betyder at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Videregivelse af personoplysninger
Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Håndtering af elektronisk korrespondance
Sender du en mail direkte til uffe@helleruposteopati.dk eller en sms skal du være opmærksom på at du ikke bør sende personfølsomme informationer da dette betragtes som værende ikke sikker mail og tekst og der er derved risiko for at en tredje part kan læse beskedens indhold.

Hvor længe bevares personoplysninger?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2.

I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. E-mail korrespondance mellem dig og klinikken slettes når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.

Dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. Se nærmere her.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.

Klage over håndtering af personoplysninger
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Samtykkeerklæring og information om behandlingsforløb
Reglerne om patienters retsstilling fastlægger nogle grundlæggende principper for den enkelte patients selvbestemmelse og retsstilling i forhold til behandling. Reglerne handler således ikke om selve retten til behandling. Behandling omfatter bl.a. undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og sundhedsfaglige tiltag til forebyggelse over for den enkelte patient. Reglerne skal sikre, at patientens værdighed, integritet og ret til selvbestemmelse respekteres. Det betyder, at patientens informerede samtykke skal indhentes, inden undersøgelse og behandling kan sættes i gang, eller en plan for behandling ændres. Et informeret samtykke er et samtykke, der bliver givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonen om helbredstilstand og behandlingsmuligheder, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Der skal også informeres om konsekvenser af manglende behandling. Samtykket er kun gyldigt, hvis det er afgivet frivilligt. Er det givet under uacceptabelt pres, tvang eller fortielse af sandheden, er det ikke gyldigt. Et informeret samtykke kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende. Som patient har man ret til at frabede sig information, ligesom man på ethvert tidspunkt kan tilbagekalde sit samtykke. Læs mere her.

Utilsigtet hændelse:
Hvad er en utilsigtet hændelse?
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ”Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet”. Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne have være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der for eksempel er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Du kan anmelde en utilsigtede hændelse her.

Patienterstatningen:
Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén. Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.